white horizon

2004

contact gelatin silver print, 9x6cm